Nov 16thNov 17thNov 18thNov 19thNov 20th
Hybrid AHybrid Aat-home
 learning day
Hybrid BNo
School
Nov 23thNov 24thNov 25th Nov 26thNov 27th
Hybrid A
1/2 Day
dismissal
at 11:40
Hybrid B
1/2 Day
dismissal 
at 11:40
Thanksgiving
Break
No School
Thanksgiving
Break
No School
Thanksgiving
Break
No School